05/01/2018
Dragon Gate Arena
Prime Zone vol.66

1. Naruki Doi⭕️, Masato Yoshino (6:46 Bakatare Sliding Kick) Hyo Watanabe, Yuki Yoshioka❌
2. Jason Lee⭕️ (7:14 Hong Kong Small Package) Shun Skywalker❌
3. Takashi Yoshida⭕️ (5:50 Pineapple Bomber) Shachihoko Boy❌
4. Karaoke Contest: Kzy (Fan Decision) U-T
5. YAMATO, Ryo Saito⭕️ (11:45 Cycling Yahoo) Masaaki Mochizuki, Punch Tominaga❌