02/23/2018
Dragon Gate Arena
Sanctuary.162

1. U-T⭕️ (7:48 Cuello) Oji Shiiba❌
2. Ben-K⭕️ (7:25 Sodegarami) Hyo Watanabe❌
3. Yosuke♡Santa Maria⭕️ (8:21 Neraiuchi) Shun Skywalker❌
4. Punch Tominaga⭕️, Kaito Ishida (11:25 PT Kick) Big R Shimizu, Yuki Yoshioka❌