March 9th, 2019 – Glorious Gate 2019

March 9th, 2019
Saitama, Kawagoe Espoir Isanuma
Glorious Gate 2019
Attendance: 451

1. Ben-K, Yasushi Kanda, Takashi Yoshida⭕️ (13:36 Diving Elbow Drop) Masaaki Mochizuki, Yuki Yoshioka, Hyo Watanabe❌
2. Shun Skywalker⭕️ (11:00 Ashla) Dragon Dia❌
3. YAMATO⭕️, U-T (15:01 Frankensteiner of the Almighty) Ryo Saito❌, Gamma
4. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (14:03 Jumbo no Kachi!gatame) Naruki Doi, Kaito Ishida❌
5. Masato Yoshino, Dragon Kid⭕️, Jason Lee (14:19 Bible) PAC, Eita, Big R Shimizu❌

Close Menu