04/10/2017
Dragon Gate Arena
Prime Zone vol.53

1. Flamita⭕, Draztick Boy (6:48 Flam Fly) Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!, Shachihoko BOY❌
2. T-Hawk (5:09 Double Chop) Katsumi Takashima
3. Shingo Takagi (7:58 Pumping Bomber) Takehiro Yamamura
4. Masaaki Mochizuki (3:40 Twister) Punch Tominaga
5. Ryo “Jimmy” Saito⭕, Yuki Yoshioka (12:35 SaiRyo Rocket) YAMATO, Yosuke Santa Maria❌