03/24/2017
Dragon Gate Arena
Sanctuary.152

1. Draztick Boy (5:57 Mexican Stretch) Hyou Watanabe
2. Eita (8:54 Chop Rush) Yuki Yoshioka
3. El Lindaman (9:16 German Suplex Hold) Katsumi Takashima
4. Big R Shimizu⭕, Ben-K (15:53 Shot-put Slam) Yosuke❤Santa Maria❌, Flamita