02/24/2017
Dragon Gate Arena
Sanctuary.151

0. Ben-K vs. Katsumi Takashima
1. Big R Shimizu vs. Yuki Yoshioka
2. Eita vs. Shun Skywalker
3. Takehiro Yamamura vs. Hyou Watanabe
4. T-Hawk, Punch Tominaga vs. Yosuke♡Santa Maria, Ben-K