Summer Adventure Tag League II

  DoiYoshi AraIwa RyoSuka Zetsurins Shingo&Kid W1 RH1 RH2 TYB Points
Naruki Doi & Masato Yoshino O O O O O X X X 10
Taku Iwasa & Kenichiro Arai X X O X O O O X 8
Susumu Yokosuka & Ryo Saito X O O X O O X O 10
Masaaki Mochizuki & Don Fujii X X X X O X X X 2
Shingo Takagi & Dragon Kid X O O O O O X O 12
BxB Hulk & Naoki Tanizaki X X X X X O X X 2
Yasushi Kanda & Gamma O X X O X X X O 6
YAMATO & Cyber Kong O X O O O O O O 14
Nick & Matt Jackson O O X O X O X X 8

8/9/2008 Tokyo, Korakuen Hall – 2350 Attendance (Matches 2 through 7 took place on mats on the floor due to the collapse of the ring)
1. Gamma, Yasushi Kanda (8:06 Mask Attack & School Boy) Shisa BOY, Super Shenlong❌
2. Akira Tozawa Diet 7 Match Series #1: Magnitude Kishiwada (4:05 Crab Hold) Akira Tozawa
3. 3 Way Match: Shinobu vs. Anthony W. Mori vs. Genki Horiguchi
-Genki (4:23 Backslide from Hell) Mori
-Shinobu (4:53 Backslide) Genki
4. Summer Adventure Tag League II: Nick Jackson⭕, Matt Jackson (5:53 Jacknife Hold) Don Fujii, Masaaki Mochizuki
5. Summer Adventure Tag League II: Shingo Takagi⭕, Dragon Kid (13:42 MADE IN JAPAN) Naoki Tanizaki, BxB Hulk
6. Summer Adventure Tag League II: Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (16:18 Jumbo no Kachi!) Taku Iwasa, Kenichiro Arai
7. Summer Adventure Tag League II: YAMATO, Cyber Kong⭕ (19:12 Cyber Bomb) Naruki Doi, Masato Yoshino

8/10/2008 Shizuoka, Twin Messe Shizuoka – 800 Attendance
1. Akira Tozawa, Taku Iwasa⭕ (11:12 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami) Shisa BOY, Super Shenlong❌
2. Kenichiro Arai (9:40 Failed Diving Knee Drop) Jackson Florida
3. Summer Adventure Tag League: Matt Jackson⭕, Nick Jackson (12:49 MORE BANG FOR YOUR BUCK!!) BxB Hulk, Naoki Tanizaki❌
4. Summer Adventure Tag League: Yasushi Kanda, Gamma⭕ (11:49 Schoolboy) Naruki Doi❌, Masato Yoshino
5. Summer Adventure Tag League: Shingo Takagi, Dragon Kid⭕ (13:08 Ultra Hurricanrana) Masaaki Mochizuki❌, Don Fujii
6. Cyber Kong⭕, YAMATO, Genki Horiguchi (15:08 Cybex Buster) Ryo Saito, Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌

8/14/2008 Aichi Nagoya Telepia Hall – 544 Attendance
1. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai, Shinobu (11:44 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami) Anthony W. Mori, Super Shisa, Super Shenlong❌
2. Akira Tozawa Diet 7 Match Series #2: Akira Tozawa (5:50 DQ from RH Interference) Genki Horiguchi
-Summer Adventure Tag League-
3. Summer Adventure Tag League: Masaaki Mochizuki, Don Fujii (10:45 Nice German) BxB Hulk, Naoki Tanizaki❌
4. Summer Adventure Tag League: YAMATO⭕, Cyber Kong (1:22 Satsujin Wristlock) Yasushi Kanda, Gamma❌
4b. YAMATO, Cyber Kong⭕, Gamma, Yasushi Kanda (7:49 Cyber Bomb) Akira Tozawa❌, Shinobu, Taku Iwasa, Kenichiro Arai
5. Summer Adventure Tag League: Nick Jackson, Matt Jackson⭕ (14:04 MORE BANG FOR YOUR BUCK) Naruki Doi❌, Masato Yoshino
6. Summer Adventure Tag League: Shingo Takagi, Dragon Kid⭕ (18:32 Ultra Hurricanrana) Susumu Yokosuka❌, Ryo Saito

8/15/2008 Aichi Nagoya Telepia Hall – 544 Attendance
1. Akira Tozawa⭕, Shinobu, Shisa BOY (10:03 Tozawajuku Hiden: Ganki) BxB Hulk, m.c.KZ❌, Naoki Tanizaki
2. Super Shisa (7:22 Yoshitanic) Super Shenlong
3. Summer Adventure Tag League: Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (9:48 Bakatare Sliding Kick) Masaaki Mochizuki, Don Fujii❌
4. Summer Adventure Tag League: Nick Jackson, Matt Jackson⭕ (14:13 MORE BANG FOR YOUR BUCK) Taku Iwasa❌, Kenichiro Arai
5. Summer Adventure Tag League: Cyber Kong⭕, YAMATO (17:36 Cyber Bomb) Ryo Saito❌, Susumu Yokosuka
6. Yasushi Kanda, Gamma, Genki Horiguchi⭕ (15:09 Beach Break) Shingo Takagi, Dragon Kid, Anthony W. Mori❌

8/16/2008 Toyama, Toyama Techno Dome – 800 Attendance
1. Summer Adventure Tag League: Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (12:39 Genkai) Nick Jackson, Matt Jackson❌
2. Open the Owarai Gate: K-ness (7:28 Failed Diving Knee & Screw Kanchou) ICHIKAWA❌; Jackson Florida❌
Jackson becomes the 8th champion via fan judgement
3. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (11:37 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami) Super Shenlong❌, Yoshiaki Yago
4. Shingo Takagi⭕, Dragon Kid (13:39 Pumping Bomber) Naoki Tanizaki, m.c.KZ❌
5. Summer Adventure Tag League: Gamma⭕, Yasushi Kanda (10:48 Schoolboy) Masaaki Mochizuki, Don Fujii❌
6. Naruki Doi, Masato Yoshino, BxB Hulk⭕ (14:58 FTX) Cyber Kong, YAMATO, Genki Horiguchi❌

8/17/2008 Hyogo, Kobe Sambo Hall – 1150 Attendance
1. Akira Tozawa⭕, Super Shisa, Shisa BOY (7:08 Tozawajuku Hiden: Ganki) Anthony W. Mori, ICHIKAWA, Super Shenlong❌
2. Magnitude Kishiwada (12:15 Last Ride) Naoki Tanizaki
3. BxB Hulk⭕, Nick Jackson, Matt Jackson (8:41 FTX) Yasushi Kanda❌, Genki Horiguchi, Gamma
-Summer Adventure Tag League-
4. Cyber Kong⭕, YAMATO (15:24 Pineapple Bomber) Masaaki Mochizuki, Don Fujii❌
5. Shingo Takagi, Dragon Kid⭕ (17:18 Ultra Hurricanrana) Taku Iwasa, Kenichiro Arai❌
6. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (19:15 Sol Naciente Kai) Ryo Saito❌, Susumu Yokosuka

8/20/2008 Hokkaido, Kushiro Tottori Dome – 600 Attendance
1. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (9:25 Pinfall) Anthony W. Mori❌, Dragon Kid
2. Genki Horiguchi (10:14 Backslide from Hell) m.c.KZ
3. Shingo Takagi, Nick Jackson, Matt Jackson⭕ (13:23 MORE BANG FOR YOUR BUCK!) Taku Iwasa, Kenichiro Arai, Yuki Ono❌
4. Summer Adventure Tag League: YAMATO, Cyber Kong⭕ (16:45 Pineapple Bomber) BxB Hulk, Naoki Tanizaki❌
5. Summer Adventure Tag League: Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (13:07 Genkai) Yasushi Kanda❌, Gamma

8/21/2008 Hokkaido, Obihiro Synthesis Gym – 650 Attendance
1. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (9:55 Bakatare Sliding Kick) Kenichiro Arai, Yuki Ono❌
2. Taku Iwasa (7:28 Failed Diving Knee Drop) Jackson Florida
3. Summer Adventure Tag League: BxB Hulk⭕, Naoki Tanizaki (9:44 FTX) Gamma, Yasushi Kanda
4. Summer Adventure Tag League: Shingo Takagi⭕, Dragon Kid (12:42 MADE IN JAPAN) Matt Jackson, Nick Jackson❌
5. Ryo Saito, Anthony W. Mori⭕, Susumu Yokosuka (17:08 Elegant Magic) YAMATO, Cyber Kong, Genki Horiguchi❌

8/22/20-8 Hokkaido , Kutchan Village Synthesis Gym – 700 Attendance
1. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (10:10 Elegant Magic Cutback) Ryo Saito, Anthony W. Mori❌
2. Yuki Ono (6:33 Metabolic Stomp – Shiri) Jackson Florida
3. Susumu Yokosuka (9:37 No Contest) YAMATO
4. Summer Adventure Tag League: Gamma⭕, Yasushi Kanda (10:28 Kanda Blue Box & Schoolboy) Nick Jackson❌, Matt Jackson
5. Summer Adventure Tag League: Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (14:12 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami) BxB Hulk, Naoki Tanizaki❌
6. Shingo Takagi, Susumu Yokosuka⭕, Dragon Kid (16:36 Mugen) YAMATO, Cyber Kong, Genki Horiguchi❌

8/23/2008 Hokkaido, Sapporo Teisen Hall – 1100 Attendance
1. Yasushi Kanda, Genki Horiguchi, Gamma⭕ (11:28 Kanda Blue Box & Schoolboy) Nick Jackson, Matt Jackson, m.c.KZ❌
2. Open the Owarai Gate: Ryo Saito (10:15 Reverse Figure 4) Jackson Florida
1st defense for Jackson via fan judgement
3. Susumu Yokosuka (12:55 Mugen) Yuki Ono
4. Summer Adventure Tag League: Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (14:03 Arai Assisted Schoolboy) Masaaki Mochizuki, Don Fujii❌
5. Summer Adventure Tag League: YAMATO⭕, Cyber Kong (19:10 Triangle Choke) Shingo Takagi❌, Dragon Kid
6. Summer Adventure Tag League: Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (16:53 Lightning Spiral) BxB Hulk❌, Naoki Tanizaki

8/24/2008 Hokkaido, Sapporo Teisen Hall – 110 Attendance
1. Yasushi Kanda⭕, Genki Horiguchi (8:28 Ryu’s) Anthony W. Mori, Yuki Ono❌
2. Gamma (7:16 Gamma Special) Naoki Tanizaki
3. Matt Jackson⭕, Nick Jackson (11:37 MORE BANG FOR YOUR BUCK) BxB Hulk, m.c.KZ❌
4. Summer Adventure Tag League: Ryo Saito⭕, Susumu Yokosuka (17:45 Premium Bridge) Masaaki Mochizuki❌, Don Fujii
5. Summer Adventure Tag League: Taku Iwasa, Kenichiro Arai (16:12 Small Package) YAMATO❌, Cyber Kong
6. Summer Adventure Tag League: Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (19:19 Muscular Bomb) Shingo Takagi, Dragon Kid❌

8/25/2008 Hokkaido, Asahikawa Local Industry Center – 800 Attendance
1. Shingo Takagi⭕, Dragon Kid (11:45 MADE IN JAPAN) BxB Hulk, m.c.KZ❌
2. Genki Horiguchi (9:22 Backslide from Hell) Yuki Ono❌
3. Summer Adventure Tag League: YAMATO, Cyber Kong⭕ (12:43 Fire Thunder) Nick Jackson, Matt Jackson❌
4. Summer Adventure Tag League: Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (11:54 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami) Gamma, Yasushi Kanda❌
5. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, Naoki Tanizaki (15:22 Bakatare Slliding Kick) Ryo Saito, Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌

8/26/2008 Hokkaido, Hakodate Citizens Gym – 850 Attendance
1. YAMATO⭕, Genki Horiguchi (9:25 Galleria) Matt Jackson❌, Nick Jackson
2. Anthony W. Mori (7:12 Reverse Figure 4) Jackson Florida
3. Summer Adventure Tag League: Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (9:37 Spped Star) Taku Iwasa❌, Kenichiro Arai
4. Summer Adventure Tag League: Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (11:52 Genkai) Naoki Tanizaki❌, BxB Hulk
5. Cyber Kong (10:10 Pineapple Bomber) Yuki Ono
6. Summer Adventure Tag League: Shingo Takagi⭕, Dragon Kid (12:55 MADE IN JAPAN) Yasushi Kanda❌, Gamma

8/28/2008 Tokyo, Korakuen Hall – 2350 Attendance
1. Naoki Tanizaki⭕, m.c.KZ (4:22 Implant) Shisa BOY, Super Shenlong
2. Summer Adventure Tag League Semifinal: Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (10:24 V9 Clutch Cutback Cutback) Ryo Saito, Susumu Yokosuka❌
3. Summer Adventure Tag League Semifinal: Shingo Takagi⭕, Dragon Kid (14:10 Doujime Sleeper->Ref Stop) Cyber Kong, YAMATO❌
4. Yasushi Kanda, Genki Horiguchi⭕, Gamma (10:20 Protein Powder & Beach Break) BxB Hulk, Nick Jackson, Matt Jackson❌
5. Masaaki Mochizuki⭕, Don Fujii, K-ness, Super Shisa (13:10 Shin Saikyou High Kick) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa, Shinobu, Kenichiro Arai
6. Summer Adventure Tag League Finals: Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (25:52 Lightning Spiral) Shingo Takagi, Dragon Kid❌

Close Menu