08/28/2005 Daily Pro Wrestling

08/28/2005
Odaiba Adventure Land “Dragon Gate Arena”

Daily Match Volume 79
1. K-ness, Naoki Tanizaki (8:31 No Contest) Michael Iwasa, Daniel Mishima
☆Referee Yagi abandoned his duties
2. Masaaki Mochizuki⭕, Susumu Yokosuka (15:25 Twister) Ryo Saito, Genki Horiguchi❌

Daily Match Volume 80
1. Ryo Saito⭕, Genki Horiguchi (7:25 Brainbuster) Shachihoko Machine, Stalker Ichikawa❌
2. Magnitude Kishiwada⭕, Don Fujii, Naruki Doi (15:56 Diving Body Press) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai❌

Close Menu