36th Champions – Masato Yoshino & Shachihoko BOY

Title Win
03/01/2015 Osaka, Osaka BODYMAKER COLOSSEUM #2
Masato Yoshino, Shachihoko BOY⭕ (25:02 Modified Front Cradle) YAMATO, Cyber Kong❌

1st Defense
04/09/2015 Tokyo, Korakuen Hall
Masato Yoshino, Shachihoko BOY⭕ (27:46 Red Eighteen) Jimmy Susumu❌, Jimmy Kagetora
2nd Defense
05/05/2015 Aichi, Aichi-ken Gymnasium
Masato Yoshino⭕, Shachihoko BOY (10:47 Sol Naciente) Masaaki Mochizuki❌, Big R Shimizu

Close Menu