18th Champions – Akira Tozawa & BxB Hulk

12/01/2011 Tokyo, Korakuen Hall
18th Open the Twin Gate Champion Team Decision Match – Twin gate Contra Jimi: BxB Hulk, Akira Tozawa⭕ (23:46 Package German Suplex) Susumu Yokosuka❌, KAGETORA

1st Defense
12/25/2011 Fukuoka, Fukuoka Kokusai Center

Akira Tozawa, BxB Hulk⭕ (25:00 H Thunder) YAMATO, Shingo Takagi❌
2nd Defense
01/15/2012 Osaka, Osaka Prefectural Gym #2

Akira Tozawa⭕, BxB Hulk (20:13 Package German Suplex Hold) Masaaki Mochizuki, Masato Yoshino❌

Close Menu