1st Champions – Naruki Doi & Masato Yoshino

Title Win
10/12/2007 Tokyo, Korakuen Hall
Open the Twin Gate & IJ Tag Unification Match: Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (30:44 Muscular Bomb) Taku Iwasa, Kenichiro Arai❌

1st Defense
11/25/2007 Osaka, Osaka Prefectural Gym #1
Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (28:50 Muscular Bomb) Ryo Saito❌, Susumu Yokosuka
2nd Defense
01/16/2008 Tokyo, Korakuen Hall
Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (15:42 Muscular Bomb) Jose Maximo❌, Joel Maximo

Close Menu