27th Champion – Masato Yoshino

Title Win
06/10/2018 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Masato Yoshino (22:11 Pinfall) Masaaki Mochizuki

1st Defense
07/22/2018 Hyogo, Kobe World Kinen Hall
Masato Yoshino (27:04 Sol Naciente Kai) Shingo Takagi

2nd Defense
09/09/2018 Sendai, Sendai Sun Plaza
Masato Yoshino (27:04 Sol Naciente Kai) Takashi Yoshida

Close Menu