Prime Zone vol.68

07/09/2018
Dragon Gate Arena
Prime Zone vol.68

1. Naruki Doi⭕ (5:36 Bakatare Sliding Kick) Oji Shiiba❌
2. Eita, Takashi Yoshida⭕ (11:19 Fire Thunder) BxB Hulk, Yuki Yoshioka❌
3. YAMATO⭕ (7:05 Schoolboy) Kota Minoura❌
4. Karaoke Battle: U-T⭕ (Fan Decision) Kzy❌
5. Flamita, Bandido⭕ (10:39 West Knee) Susumu Yokosuka, Punch Tominaga❌

Close Menu