NEX 165

05/21/2018
Dragon Gate Arena
Sanctuary.165

Exhibition: Ben-K (5:00) Kota Minoura
1. Eita⭕ (7:09 Superkick) Yuki Yoshioka❌
2. Takashi Yoshida⭕ (7:05 Pineapple Bomber) Oji Shiiba❌
3. Kaito Ishida⭕ (10:57 Modified Ankle Hold) Hyo Watanabe❌
4. Big R Shimizu⭕, Ben-K (11:32 Shot-put Slam) Yosuke♡Santa Maria, Shun Skywalker❌

Close Menu