28th Champion – Kotoka

Title Win
11/01/2015 Osaka, Edion Arena Osaka #1

3 Way Championship Match: Akira Tozawa vs. Kotoka vs. Naoki Tanizaki
①Tozawa (13:00 High-Speed German Suplex Hold) Tanizaki
②Kotoka (18:05 Momo☆Latch) Tozawa

1st Defense
12/27/2015 Fukuoka, Fukuoka Kokusai Center

Kotoka (13:24 Caldera) Eita

Close Menu