12th Champion – Masato Yoshino

Title Win
10/12/2008 Aichi, Nagoya Telepia Hall

Masato Yoshino (17:42 Lightning Spiral) Genki Horiguchi

1st Defense
11/16/2008 Osaka, Osaka Prefectural Gym #1

Masato Yoshino (26:53 Top Rope Lightning Spiral) Dragon Kid
2nd Defense
02/12/2009 Tokyo, Korakuen Hall

Masato Yoshino (15:56 Lightning Spiral) KAGETORA

Close Menu