7th Champion – Masato Yoshino

Title Win
9/22/2007 Tokyo, Ota City General Gymnasium

Masato Yoshino (11:31 Sol Naciente) Yasushi Kanda

1st Defense
11/18/2007 Fukuoka, Hakata Star Lanes

Masato Yoshino (21:25 Sol Naciente Kai) K-ness
2nd Defense
12/23/2007 Hyogo, Kobe Sambo Hall

Masato Yoshino (28:17 Sol Naciente Kai) Susumu Yokosuka
3rd Defense
01/19/2008 Aichi, Nagoya Telepia Hall

Masato Yoshino (18:37 Speed Star) El Generico
4th Defense
02/03/2008 Fukuoka, Hakata Star Lanes

Masato Yoshino (21:23 Lightning Spiral) Dragon Kid
5th Defense
02/17/2008 Kyoto, Kyoto KBS Hall

Masato Yoshino (21:58 Sol Naciente Kai) Ryo Saito
6th Defense
03/01/2008 Osaka, Osaka Prefectural Gym #2

Masato Yoshino (19:48 Lightning Spiral) CIMA

Close Menu