17th Champion – Masato Yoshino

Title Win
10/10/2013 Tokyo, Korakuen Hall
Masato Yoshino (26:35 Sol Naciente Kai) YAMATO

1st Defense
11/3/2013 Osaka, BODYMAKER COLOSSEUM
Masato Yoshino (28:58 Sol Naciente Kai) Naruki Doi
2nd Defense
 11/7/2013 Tokyo, Korakuen Hall
Masato Yoshino (20:05 Sol Naciente) T-Hawk
3rd Defense
12/22/2013 Fukuoka, Fukuoka Kokusai Center
Masato Yoshino (25:50 Sol Naciente Kai) BxB Hulk
4th Defense
01/16/2014 Tokyo, Korakuen Hall
Masato Yoshino (27:13 Sol Naciente Kai) Masaaki Mochizuki

Close Menu