13th Champion – Masaaki Mochizuki

Title Win
04/14/2011 Tokyo, Korakuen Hall
Masaaki Mochizuki (25:31 Sankakugeri to the Face) Masato Yoshino

1st Defense
05/05/2011 Aichi, Aichi Prefectural Gym

Masaaki Mochizuki (25:11 Sankakugeri to the Face) YAMATO
2nd Defense
06/19/2011 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Masaaki Mochizuki (27:20 Sankakugeri to the Face) Yasushi Kanda
3rd Defense
7/17/2011 Hyogo, Kobe World Kinen Hall
Masaaki Mochizuki (27:58 Sankakugeri to the Face) BxB Hulk
4th Defense
08/21/2011 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Masaaki Mochizuki (23:39 Shin Saikyou High Kick) Cyber Kong
5th Defense
10/13/2011 Tokyo, Korakuen Hall
Masaaki Mochizuki (21:39 Sankakugeri to the Face) Akira Tozawa
6th Defense
11/03/2011 Kyoto, KBS Hall
Masaaki Mochizuki (27:26 Sankakugeri to the Face) Ryo Saito

Close Menu