12th Champion – Masato Yoshino

Title Win
7/11/2010 Hyogo, Kobe World Kinen Hall
Masato Yoshino (31:50 Sol Naciente Kai) YAMATO

1st Defense
10/10/2010 Fukuoka, Hakata Star Lanes

Masato Yoshino (27:49 Sol Naciente Kai) Ryo Saito
2nd Defense
11/23/2010 Osaka, Osaka Prefectural Gym #1
Masato Yoshino (30:38 Sol Naciente Kai) CIMA
3rd Defense
12/26/2010 Fukuoka, Fukuoka Kokusai Center
Masato Yoshino (28:53 Top Rope Lightning Spiral) Naruki Doi
4th Defense
01/18/2011 Tokyo, Korakuen Hall
Masato Yoshino (23:56 Riverina Especial) Don Fujii

Close Menu