11th Champion – YAMATO

Title Win
03/22/2010 Tokyo, Ryogoku Kokugikan
YAMATO (31:56 Galleria) Naruki Doi

1st Defense
3/27/2010 Phoenix, Arizona The Celebrity Theatre

YAMATO (21:42 Galleria) Susumu Yokosuka
2nd Defense
05/05/2010 Aichi, Aichi Prefectural Gymnasium
YAMATO (31:35 Cross Armbreaker) Shingo Takagi
3rd Defense
05/13/2010 Tokyo, Korakuen Hall
YAMATO (23:04 Cross STF) Masaaki Mochizuki

Close Menu