10th Champion – Naruki Doi

Title Win
12/28/2008 Fukuoka, Fukuoka Kokusai Center
Naruki Doi (26:20 Muscular Bomb) Shingo Takagi

1st Defense
02/8/2009 Aichi, Nagoya Congress Center

Naruki Doi (27:01 Tiger Suplex Hold) Taku Iwasa
2nd Defense
03/22/2009 Tokyo, Ryogoku Kokugikan
Naruki Doi (27:41 Muscular Bomb) Koji Kanemoto
3rd Defense
05/05/2009 Aichi, Aichi Prefectural Gymnasium
Naruki Doi (15:24 Bakatare Sliding Kick) Akebono
4th Defense
06/11/2009 Tokyo, Korakuen Hall
Naruki Doi (28:11 Bakatare Sliding Kick) Masato Yoshino
5th Defense
07/19/2009 Hyogo, Kobe World Kinen Hall
Naruki Doi (29:49 Muscular Bomb) CIMA
6th Defense
10/25/2009 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Naruki Doi (32:52 V9 Clutch) Susumu Yokosuka
7th Defense
11/23/2009 Osaka, Osaka Prefectural Gym #1
Naruki Doi (27:02 Muscular Bomb) BxB Hulk
8th Defense
12/13/2009 Aichi, Nagoya Congress Center
Naruki Doi (29:28 Muscular Bomb) Magnitude Kishiwada

Close Menu