5th Champion – Susumu Yokosuka

Title Win
04/26/2006 Tokyo, Ota City General Gymnasium
Susumu Yokosuka (22:50 Jumbo no Kachi!gatame) Ryo Saito

1st Defense
05/07/2006 Aichi, Nagoya Congress Center

Susumu Yokosuka (24:16 Double Arm Style Aikata) BxB Hulk
2nd Defense
07/02/2006 Hyogo, Kobe World Kinen Hall
Susumu Yokosuka (30:55 Kobe World Liner) Dragon Kid
3rd Defense
09/17/2006 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Susumu Yokosuka (23:11 Jumbo no Kachi!gatame) Pentagon Black

Close Menu