2nd Champion – Masaaki Mochizuki

Title Win
12/16/2004 – Tokyo, Yoyogi National Stadium #2
Masaaki Mochizuki (22:49 Shin Saikyou High Kick) CIMA

1st Defense
02/06/2005 – Fukuoka, Hakata Star Lanes

Masaaki Mochizuki (28:45 Shin Saikyou High Kick) Ryo Saito
2nd Defense
05/11/2005 – Tokyo, Korakuen Hall
Masaaki Mochizuki (15:42 Nice German Cutback) Don Fujii
3rd Defense
07/03/2005 – Hyogo, Kobe World Kinen Hall
Masaaki Mochizuki (25:25 Shin Saikyou High Kick) TAKA Michinoku
4th Defense
09/18/2005 – Hokkaido, Sapporo Taisen Hall
Masaaki Mochizuki (20:32 Shin Saikyou High Kick) Shingo Takagi

Close Menu