07/16/1999 Dragon Caravan’99

07/16/1999
Kanagawa, Yokohama Bunka Gym
Dragon Caravan’99
5280 Attendance

1. Genki Horiguchi (11:12 GH Lock) Yasushi Kanda
2. Tsubo Genjin (9:19 Chiropractic Treatment) Stalker Ichikawa
3. Chocoball KOBE (6:16 Referee Stoppage due to Blood loss) SAITO
4. MAKOTO (10:32 Visual Driver 2) Susumu Mochizuki
5. Masaaki Mochizuki (10:37 Udegatame) Sasuke the Great
6. Shiima Nobunaga, TARU⭕, Sumo Fuji (26:28 TARU Driller) TAKA Michinoku, Magnum TOKYO❌, Kenichiro Arai

Comments Off on 07/16/1999 Dragon Caravan’99

07/14/1999 Dragon Caravan’99

07/14/1999
Niigata, Niigata Phase
Dragon Caravan’99
570 Attendance

1. Genki Horiguchi (12:00 GH Lock) Susumu Mochizuki
2. Tsubo Genjin (12:23 Chiropractic Treatment) Stalker Ichikawa
3. Sasuke the Great (10:50 Takogarami) Yasushi Kanda
4. TAKA Michinoku (2:37 Michinoku Driver 2) Chocoball KOBE
5. Sumo Fuji⭕, TARU, Shiima Nobunaga (21:58 Lariat) Masaaki Mochizuki, Kenichiro Arai❌, Magnum TOKYO

Comments Off on 07/14/1999 Dragon Caravan’99

07/13/1999 Dragon Caravan’99

07/13/1999
Ishikawa, Ishikawa Industrial Hall #2
Dragon Caravan’99
413 Attendance

1. Genki Horiguchi (10:17 GH Lock) Yasushi Kanda
2. Tsubo Genjin (11:07 Bonesetting) Stalker Ichikawa
3. Masaaki Mochizuki (3:48 Manjigatame) Chocoball KOBE
4. TAKA Michinoku (6:19 Michinoku Driver 2) Susumu Mochizuki
5. Sumo Fuji, Shiima Nobunaga⭕, TARU (23:11 Perfect Driver) MAKOTO❌, Kenichiro Arai, Magnum TOKYO

Comments Off on 07/13/1999 Dragon Caravan’99

07/11/1999 Dragon Caravan’99

07/11/1999
Hyogo, Kobe World Kinen Hall
Dragon Caravan’99
5100 Attendance

1. Genki Horiguchi (13:08 GH Lock) Susumu Mochizuki
2. Tsubo Genjin (11:17 Radio Calisthenics #3) Stalker Ichikawa
3. MAKOTO (11:54 Visual Driver) Minoru Fujita
4. Masaaki Mochizuki⭕, Gran Naniwa (9:40 Sankakugeri) Yasushi Kanda❌, Gran Hamada
5. TAKA Michinoku (3:04 Michinoku Driver 2) Chocoball KOBE
6. Magnum TOKYO⭕, The Great Sasuke, Tiger Mask, Kenichiro Arai (30:24 AV Star Press) TARU, Sumo Fuji❌, Shiima Nobunaga, Sasuke the Great

Comments Off on 07/11/1999 Dragon Caravan’99

07/10/1999 Dragon Caravan’99

07/10/1999
Nara, Asuka Bowl Parking Lot
Dragon Caravan’99
1290 Attendance

1. Genki Horiguchi (12:39 GH Lock) Susumu Mochizuki
2. Tsubo Genjin (13:06 Radio Calisthenics #2) Stalker Ichikawa
3. Sasuke the Great (5:51 Takogarami) Chocoball KOBE
4. Masaaki Mochizuki (10:32 Manjigatame) MAKOTO
5. Shiima Nobunaga, Sumo Fuji⭕, TARU (24:07 Lariat) Yasushi Kanda❌, Kenichiro Arai, Magnum TOKYO

Comments Off on 07/10/1999 Dragon Caravan’99
Close Menu