ITALIAN REVOLUTION 2004


11/23/2004 Ehime, Item Ehime – 890 Attendance
1. K-ness, Kenichiro Arai⭕, Susumu Yokosuka (12:42 Hanshin Tiger Suplex) Magnum TOKYO, Dragon Kid, Naoki Tanizaki❌
2a. 3 Way Match: Don Fujii vs. Florida Brothers vs. Stalker Ichikawa
-Fujii (0:11 Pinfall) Stalker
2b. Florida (5:26 DQ) Fujii
3, Ryo Saito, Genki Horiguchi⭕ (12:58 Backslide) CIMA, Shingo Takagi❌
4. “brother” YASSHI, Touru Owashi⭕ (11:33 Diving Body Press) Masaaki Mochizuki, Second Doi❌
5. Milano Collection AT⭕, YOSSINO, Anthony W. Mori (13:10 IR) Shuji Kondo, Takuya Sugawara, Shogo Takagi❌

11/21/2004 Tokushima, Naruto City Hall – 874 Attendance
1. Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori⭕ (12:25 Eleganton) Magnum TOKYO, Dragon Kid, Noaki Tanizaki❌
2. 3 Way Match: Florida Brothers vs. Shogo Takagi; Stalker Ichikawa
-Florida, Jet (2:25 Count Out) Stalker
-Florida (6:28 DQ) Jet
3. Takuya Sugawara, Touru Owashi⭕ (10:24 Diving Body Press) Ryo Saito❌, Genki Horiguchi
4. Shuji Kondo⭕, “brother” YASSHI (9:39 King Kong Lariat) K-ness, Second Doi❌
5. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka⭕, Kenichiro Arai (15:38 Jumbo no Kachi!) CIMA, Don Fujii, Shingo Takagi❌

11/20/2005 Kouchi, Kouchi BAY5 SQUARE – 637 Attendance
1. Milano Collection AT, YOSSINO⭕, Anthony W. Mori (14:17 Front Cradle) Susumu Yokosuka, Masaaki Mochizuki, Kenichiro Arai❌
2a. Florida Brothers (0:24 Lay Down & Pinfall) Genki Horiguchi, Johnson Florida❌
2b. Michael⭕, Daniel (7:23 Brainbuster) Genki Horiguchi, Stalker Ichikawa❌
3. Touru Owashi (7:33 Diving Body Press) Shingo Takagi
4. CIMA, Don Fujii⭕ (11:20 Top Rope Nodowa Elbow) K-ness, Second Doi❌
5. Magnum TOKYO⭕, Dragon Kid, Ryo Saito, Naoki Tanizaki (15:32 Egoist Driver) Shuji Kondo, “brother” YASSHI, Takuya Sugawara, Shogo Takagi❌

11/16/2004 Tokyo, Korakuen Hall – 2350 Attendance
1. Ryo Saito, Genki Horiguchi⭕, Dragon Kid (13:51 Backslide) K-ness, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai❌
2. Super Shisa (4:51 No Contest for Aagan Interference) Shogo Takagi
3a. Florida Brothers (0:12 Pinfall) Magnum TOKYO, Johnson Florida❌
3b. Florida Express (6:51 No Contest for Kensuke and DF Interference) Magnum TOKYO
4. Second Doi, Naoki Tanizaki⭕ (14:23 Doi Bakatare Sliding Kick) CIMA, Shingo Takagi❌
5. Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori (13:46 DQ for Referee Attack) “brother” YASSHI, Takuya Sugawara, Touru Owashi
6. Open the Dream Gate #1 Contender 3 Way Match: Masaaki Mochizuki (14:24 Dragon Suplex) Don Fujii❌; Shuji Kondo.

11/14/2004 Nagano, Nagano Stadium Synthesis Gym – 1280 Attendance
1. Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori⭕ (14:29 Elegant Magic) Magnum TOKYO, Genki Horiguchi, Ryo Saito❌
2. Florida Brothers (6:59 DQ) Kenichiro Arai
3. Takuya Sugawara (7:57 Shiisanputa) Shingo Takagi
4. CIMA, Don Fujii⭕ (13:15 Top Rope Nodowa Elbow) Dragon Kid, Super Shisa❌
5. Shuji Kondo⭕, Touru Owashi, “brother” YASSHI, Shogo Takagi (15:04 King Kong Lariat) K-ness, Susumu Yokosuka, Masaaki Mochizuki, Second Doi❌

11/13/2004 Chiba, Funabashi Arena – 1230 Attendance
1. Ryo Saito⭕, Magnum TOKYO, Dragon Kid (14:11 Messenger) Takuya Sugawara, “brother” YASSHI, Shogo Takagi❌
2. Florida Brothers (7:06 DQ) Super Shisa, Genki Horiguchi
3. CIMA, Don Fujii⭕ (11:19 Nodowa Elbow) Naoki Tanizaki❌, Shingo Takagi
4. Masaaki Moczhiuki, Kenichiro Arai (8:21 Double Count Out) Shuji Kondo, Touru Owashi
5. Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori⭕ (15:29 Elegant Magic) K-ness, Susumu Yokosuka, Second Doi❌

11/12/2004 Miyagi, Sendai Fountain Synthesis Playgrounds Gym – 600 Attendance
1. CIMA, Don Fujii⭕, Shingo Takagi (12:13 Nice German) “brother” YASSHI, Takuya Sugawara, Shogo Takagi❌
2. K-ness (6:26 Aoki Hikari) Naoki Tanizaki
3. Florida Brothers (7:06 DQ) Masaaki Mochizuki, Kenichiro Arai
4. Shuji Kondo⭕, Touru Owashi (9:01 King Kong Lariat) Susumu Yokosuka, Second Doi❌
5. Magnum TOKYO, Dragon Kid, Ryo Saito, Genki Horiguchi⭕ (15:14 Backslide) Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori, Super Shisa❌

11/11/2004 Iwate, Iwate Prefectural Gymnasium – 1020 Attendance
1. Susumu Yokosuka⭕, K-ness (10:42 Yokosuka Cutter) Touru Owashi, Shogo Takagi❌
2a. Florida Brothers (0:12 Lay Down & Pinfall) Dragon Kid, Johnson Florida❌
2b. Michael, Daniel, Johnson (9:11 DQ) Dragon Kid, Magnum TOKYO
3. Masaaki Mochizuki⭕, Second Doi, Kenichiro Arai (11:22 Twister) Naoki Tanizaki, Super Shisa, Shingo Takagi❌
4. CIMA, Don Fujii⭕ (13:43 Nice German) Ryo Saito, Genki Horiguchi❌
5. Milano Collection AT⭕, YOSSINO, Anthony W. Mori (14:34 IR) Shuji Kondo, Takuya Sugawara, “brother” YASSHI❌

Comments Off on ITALIAN REVOLUTION 2004
Close Menu